روز شنبه با حضور برخی از مسئولین و کارشناسان در چاه کشاورزی گرداب مروست میزان کارایی گل گوگرد در کنترل آفت پسیل  مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی مروست، بررسی مقدماتی میزان کارآیی گل گوگرد در کنترل پسیل پسته با حضور جناب دکتر حیدری از موسسه تحقیقات و گیاهپزشکی کشور، محقق مرکز تحقیقات کشاورزی یزد جناب دکتر عسکری و مدیر حفظ نباتات استان مهندس فتاحی، رئیس جهاد کشاورزی مهندس تیموری زاده و کارشناسان شهرستان خاتم و مروست در منطقه گرداب( بصورت یک کارگاه و همایش) انجام گرفت. با توجه به اینکه در چندسال اخیر مصرف گوگرد در منطقه رواج یافته است و شرکت های مختلفی تولید و توزیع گوگرد را در اختیار دارند بدینوسیله در این کارگاه و همایش  میزان کارایی مقدار،  زمان و مصرف در طول دوره اخیر مورد تحقیق و تفحص قرارگرفت تا بهترین نوع گوگرد جهت مصرف آتی در باغات  کشاورزان مورد استفاده قرارگیرد.

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد