ارتباط با مدیریت شهرستان

نام و نام خانوادگی :

مهدی غیب الهی

 
مسئولیت : مدیریت شهرستان
مسئول دفتر : -
تلفن مستقیم :

 32838049- 035

دورنگار: 035-32838051
پست الکترونیک: -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد