ارتباط با مدیریت شهرستان

نام و نام خانوادگی :

عباس بشارتی

 
مسئولیت : مدیریت شهرستان
مسئول دفتر : -
تلفن مستقیم :

 32724001- 035

دورنگار: 035-32724001
پست الکترونیک: -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد