ارتباط با مدیریت شهرستان

نام و نام خانوادگی :

حمید عسکری

 
مسئولیت : مدیریت شهرستان
مسئول دفتر : -
تلفن مستقیم :

 32437302- 035

دورنگار: 035-32423026
پست الکترونیک: -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد