سازمان مدیریت بحران کشور

سازمان جهاد کشاورزی استان یزد

تخریب جنگل ها و مراتع و بهره وری غیر اصولی از اراضی یکی از عوامل مهم وقوع سیل می باشد.

تجاوزی به حریم رودخانه ها یعنی قبول خطر سیل

شیوه های صحیح آبیاری، جوامع را در مقابله با خشکسالی بیمه می نماید.

کنترل و مهار سیلاب، تلفیق مدیریت سیل و خشکسالی عاملی جهت کاهش عوارض خشکسالی است.

تخزیب طبیعت، قهر طبیعت را به دنبال می آورد.

پیشگیری، موثر، آسان تر و بهتر از درمان

آموزش قبل از بحران، آموزشی کارآمد است.

با کاشتن گیاهان مقاوم در مناطق کویری از روان شدن شن ها در زمان طوفان جلوگیری کنید.

توسعه روشهای آبیاری نوین باعث افزایش عملکرد در بخش کشاورزی و استمرار تولید در مناطق کویری کشور است.

با استفاده از گونه های مقاوم بخشکی و کم آبخواه به مقابله با کم آبی و خشکسالی برویم.

حفظ قنوات ضامن تامین آب در حوادث و بلایای طبیعی و توسعه بخش کشاورزی در روستاها می باشد.

هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی، فرصتی برای آگاهی رساندن به مردم و مسئولان

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد