ارتباط با مدیریت

نام و نام خانوادگی: غلامرضا قدیری  
جانشین معاونت: مروتی
مسئول دفتر: -
تلفن مستقیم : 035-36283350
تلفن جانشین: -
پست الکترونیکی حوزه : -

 

 

 

اخبار وزارت جهاد کشاورزی

خبرخوان یافت نشد